The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bài Trình Bày PCI 2020 Của Ông Đậu Anh Tuấn

Bài Trình Bày PCI 2020 Của Ông Đậu Anh Tuấn

Ngày ban hành: 15 Tháng 4, 2021

Tóm tắt

Bài trình bày của ông Đậu Anh Tuấn trong Lễ công bố

Ấn phẩm nổi bật

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022