The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bài Trình Bày PCI 2021 Của GS Edmund Malesky

Bài Trình Bày PCI 2021 Của GS Edmund Malesky

Ngày ban hành: 27 Tháng 4, 2022

Tóm tắt

Bài trình bày PCI 2021 của GS Edmund Malesky tại Lễ công bố PCI 2021

Ấn phẩm nổi bật

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022