CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bài Trình Bày PCI 2021 Của GS Edmund Malesky

Bài Trình Bày PCI 2021 Của GS Edmund Malesky

Ngày ban hành: 27 Tháng 4, 2022

Tóm tắt

Bài trình bày PCI 2021 của GS Edmund Malesky tại Lễ công bố PCI 2021