CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bài Trình Bày PCI 2021 Của Ông Đậu Anh Tuấn

Bài Trình Bày PCI 2021 Của Ông Đậu Anh Tuấn

Ngày ban hành: 27 Tháng 4, 2022

Tóm tắt

Bài trình bày của ông Đậu Anh Tuấn trong Lễ công bố PCI 2021