The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2005

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2005

Ngày ban hành: 26 Tháng 4, 2020

Tóm tắt

Báo cáo tóm tắt 10 chỉ số thành phần của 63 tỉnh thành phố năm 2005

Ấn phẩm nổi bật

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022