The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2005

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2005

Ngày ban hành: 26 Tháng 4, 2020

Tóm tắt

Báo cáo tóm tắt 10 chỉ số thành phần của 63 tỉnh thành phố năm 2005