The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2012

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2012

Ngày ban hành: 17 Tháng 4, 2012

Tóm tắt

Báo cáo tóm tắt 10 chỉ số thành phần của 63 tỉnh thành phố năm 2012

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022