CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2012

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2012

Ngày ban hành: 17 Tháng 4, 2012

Tóm tắt

Báo cáo tóm tắt 10 chỉ số thành phần của 63 tỉnh thành phố năm 2012