The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2013

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2013

Ngày ban hành: 17 Tháng 4, 2013

Tóm tắt

Báo cáo tóm tắt 10 chỉ số thành phần của 63 tỉnh thành phố năm 2013