The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo Cáo Nghiên Cứu Giải Pháp Cắt Giảm Gánh Nặng Chi Phí Tuân Thủ Pháp Luật  Cho Doanh Nghiệp

Báo Cáo Nghiên Cứu Giải Pháp Cắt Giảm Gánh Nặng Chi Phí Tuân Thủ Pháp Luật Cho Doanh Nghiệp

Ngày ban hành: 31 Tháng 1, 2021

Tóm tắt

Giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp là trọng tâm cải cách của Chính phủ trong thời gian gần đây. Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 đã đặt ra mục tiêu “Nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật lên từ 5 - 10 bậc; năm 2019 ít nhất 2 bậc” trong nhóm mục tiêu về cải thiện năng lực cạnh tranh theo Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới (GCI 4.0).
Trước đó, tại Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phải cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh cho doanh nghiệp, đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; tạo dựng môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định; khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường và cạnh tranh. Tại Nghị quyết nói trên, VCCI được Chính phủ giao nhiệm vụ “chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, rà soát các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp”.
Nghiên cứu này tập trung vào việc nhận diện gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật và đề xuất các giải pháp để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đây sẽ là thông tin đầu vào cho quá trình giám sát thực thi Nghị quyết 02, Nghị quyết 139 của Chính phủ, hỗ trợ cho việc xác định và lựa chọn giải pháp phù hợp với thực tiễn từ phản ánh của doanh nghiệp, nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong thời gian tới.
Những nhiệm vụ, giải pháp để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật mà các Bộ, ngành và địa phương đã triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 02 và Nghị quyết 139 là rất đa dạng, thể hiện qua một loạt các kế hoạch hành động, các hoạt động đã triển khai và các báo cáo thực hiện đã ban hành. Song với các doanh nghiệp, điều quan trọng là các nhiệm vụ, giải pháp đó có giảm được gánh nặng thời gian và chi phí đối với các doanh nghiệp hay không? Nghiên cứu này tập trung vào trả lời câu hỏi đó từ thực tế phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, thông qua sử dụng kết quả Điều tra Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành trong nhiều năm qua.

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022