The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo PCI 2010

Báo cáo PCI 2010

Ngày ban hành: 25 Tháng 4, 2011

Tóm tắt