The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo PCI 2011

Báo cáo PCI 2011

Ngày ban hành: 24 Tháng 4, 2012

Tóm tắt

Ấn phẩm nổi bật

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022