The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo PCI 2012

Báo cáo PCI 2012

Ngày ban hành: 30 Tháng 4, 2013

Tóm tắt