The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo PCI 2013

Báo cáo PCI 2013

Ngày ban hành: 29 Tháng 4, 2013

Tóm tắt

Báo cáo PCI 2013 là báo cáo đầu tiên trong rất nhiều kỳ báo cáo PCI do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trực tiếp quản lý và thực hiện, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Đây có thể coi là biểu tượng thành công của hoạt động hỗ trợ phát triển khi VCCI, một đối tác trong nước, có đầy đủ năng lực để tiếp tục đưa hoạt động này lên một mức thành công mới. Như đã đề ra từ khi bắt đầu xây dựng PCI, việc rà soát và điều chỉnh phương pháp luận được thực hiện bốn năm một lần. Theo đó, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2013 có một số thay đổi và điều chỉnh quan trọng về phương pháp để bắt kịp với những bước chuyển của môi trường kinh doanh và môi trường thể chế ở Việt Nam. Cụ thể, năm nay, nhóm nghiên cứu sử dụng thêm dữ liệu mới để xây dựng các chỉ số thành phần cũng như loại bỏ các chỉ tiêu không còn phù hợp. Báo cáo năm nay đã bổ sung thêm chỉ số mới –“Cạnh tranh bình đẳng” nhằm phản ánh yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp về một môi trường kinh doanh bình đẳng. Mặc dù có những thay đổi về mặt phương pháp song Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vẫn đảm bảo cách xếp hạng nhất quán và hợp lý, chú trọng đến những lĩnh vực quản lý quan trọng đối với doanh nghiệp và cần cải cách.
Nhóm nghiên cứu hi vọng rằng cùng với các báo cáo trước, Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2013 sẽ cung cấp thông tin và khuyến nghị hữu ích để các nhà hoạch định chính sách cũng như lãnh đạo các tỉnh, thành phố cân nhắc và hành động. Chúng tôi cũng hi vọng rằng nỗ lực này sẽ góp phần nâng cao chất lượng các quy định và thể chế của Việt Nam, tạo ra sức cạnh tranh và vị thế cao hơn cho nền kinh tế trong hệ thống kinh tế thế giới. Mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm và mang lại sự thịnh vượng cho mọi người dân Việt Nam.

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022