The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Dự thảo Bộ tiêu chí phục vụ việc đánh giá, xếp hạng chỉ số Cấp phép xây dựng trên toàn quốc

Dự thảo Bộ tiêu chí phục vụ việc đánh giá, xếp hạng chỉ số Cấp phép xây dựng trên toàn quốc

Ngày ban hành: 15 Tháng 8, 2022

Tóm tắt

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022