CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, NGÀNH VÀ HUYỆN, THỊ (DDCI)

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, NGÀNH VÀ HUYỆN, THỊ (DDCI)

Ngày ban hành: 24 Tháng 5, 2019

Tóm tắt

Báo cáo này giới thiệu cách thức triển khai Bộ chỉ số DDCI từ kinh nghiệm của VCCI trong xây dựng chỉ số PCI từ năm 2005 trở lại đây kết hợp với thực tế triển khai Bộ chỉ số DDCI tại một số tỉnh, thành phố. Báo cáo này hy vọng sẽ cung cấp được một số thông tin tham khảo hữu ích cho chính quyền các địa phương trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và thúc đẩy quá trình cải thiện môi trường kinh doanh cấp địa phương

Ấn phẩm nổi bật

15 Tháng 4, 2021

Báo cáo PCI 2020

Năm 2020...

15 Tháng 4, 2021

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2020

Năm 2020...

12 Tháng 3, 2021

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam

Xem Ấn phẩm >