The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu Khảo Sát Doanh Nghiệp 2022 Mẫu A

Phiếu Khảo Sát Doanh Nghiệp 2022 Mẫu A

Ngày ban hành: 11 Tháng 4, 2023

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2022

Ấn phẩm nổi bật

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay,...

09 Tháng 5, 2024

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay,...

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022