The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu Khảo Sát Doanh Nghiệp 2022 Mẫu B

Phiếu Khảo Sát Doanh Nghiệp 2022 Mẫu B

Ngày ban hành: 11 Tháng 4, 2023

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2022