The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2008

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2008

Ngày ban hành: 05 Tháng 5, 2008

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2008