CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2008

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2008

Ngày ban hành: 05 Tháng 5, 2008

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2008