CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2010 mẫu A

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2010 mẫu A

Ngày ban hành: 11 Tháng 5, 2010

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2010