CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2011 mẫu A

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2011 mẫu A

Ngày ban hành: 10 Tháng 5, 2011

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2011