CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2012 mẫu B

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2012 mẫu B

Ngày ban hành: 21 Tháng 5, 2012

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2012