CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2013 mẫu A

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2013 mẫu A

Ngày ban hành: 14 Tháng 5, 2013

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2013