CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2013 mẫu B

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2013 mẫu B

Ngày ban hành: 15 Tháng 5, 2013

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2013