The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2015 mẫu A

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2015 mẫu A

Ngày ban hành: 05 Tháng 5, 2015

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2015