CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2018 mẫu A

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2018 mẫu A

Ngày ban hành: 02 Tháng 5, 2017

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2018