The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2010 mẫu A

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2010 mẫu A

Ngày ban hành: 17 Tháng 5, 2010

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2010