CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2010 mẫu B

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2010 mẫu B

Ngày ban hành: 04 Tháng 5, 2010

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2010