CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2011 mẫu B

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2011 mẫu B

Ngày ban hành: 03 Tháng 5, 2011

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2011