The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2014 mẫu B

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2014 mẫu B

Ngày ban hành: 05 Tháng 5, 2014

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2014