CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2015 mẫu A

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2015 mẫu A

Ngày ban hành: 11 Tháng 5, 2015

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2015

Ấn phẩm nổi bật

15 Tháng 4, 2021

Báo cáo PCI 2020

Năm 2020...

15 Tháng 4, 2021

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2020

Năm 2020...

12 Tháng 3, 2021

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam

Xem Ấn phẩm >