CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2016 mẫu B

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2016 mẫu B

Ngày ban hành: 01 Tháng 5, 2016

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2016