The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2017 mẫu A

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2017 mẫu A

Ngày ban hành: 01 Tháng 5, 2017

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2017

Ấn phẩm nổi bật

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022