CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2018 mẫu B

Phiếu khảo sát doanh nghiệp FDI 2018 mẫu B

Ngày ban hành: 01 Tháng 5, 2017

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2018