The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu Khảo Sát Doanh Nghiệp FDI 2020 Mẫu A

Phiếu Khảo Sát Doanh Nghiệp FDI 2020 Mẫu A

Ngày ban hành: 22 Tháng 4, 2021

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2020

Ấn phẩm nổi bật

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022