The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu Khảo Sát Doanh Nghiệp FDI 2021

Phiếu Khảo Sát Doanh Nghiệp FDI 2021

Ngày ban hành: 06 Tháng 5, 2022

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2021