The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Cao Bang

Region Northern Mountainous Region

PCI 2022 ranking 63

PCI Data Data and posts

63

PCI 2022 score

59.58

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Cao Bang

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.77 6.67 9.14 7.46 7.71 7.28 8.27 8.47 7.75 7.09 8.94 8.52 7.47 7.49 8.11 8.42 7.65
Access to land 5.98 5.71 5.61 5.18 5.13 4.35 4.78 5.18 4.39 5.65 5.53 6.15 4.51 5.05 6.22 5.24 4.83
Transparency 4.54 5.88 5.54 6.75 6.24 5.72 5.52 5.66 5.79 5.56 5.60 4.51 5.17 4.43 4.67 4.71 4.62
Time Costs 5.70 5.31 6.69 5.69 4.91 5.03 5.03 5.86 6.20 5.72 4.87 5.63 5.53 4.08 4.35 4.40 4.70
Informal Charges 6.43 5.18 5.76 5.43 4.83 4.10 3.34 4.23 3.24 6.40 4.52 4.54 5.83 5.38 6.52 6.10 6.30
Policy Bias 5.40 5.53 6.98 6.35 6.37 4.49 3.77 4.82 5.05 4.22 N/A N/A N/A N/A 7.59 7.02 7.44
Proactivity 6.66 6.32 5.50 5.26 4.20 3.63 3.41 3.92 3.86 4.47 3.40 3.75 4.66 1.87 3.57 2.30 4.38
Business Support Policy 4.95 5.46 6.05 6.48 6.77 7.18 5.36 5.30 4.97 4.52 3.34 2.83 4.62 4.86 1.79 2.44 3.07
Labor Policy 5.30 5.16 6.63 6.80 6.42 6.89 6.22 5.87 5.54 5.38 4.44 4.95 5.51 4.35 3.26 3.73 5.10
Law & Order 7.33 6.68 6.05 6.45 5.66 5.61 5.62 4.83 5.12 5.50 3.76 4.27 2.71 3.51 2.50 2.62 3.07
PCI Scores 59.58 56.29 62.20 63.69 60.67 58.89 52.99 54.44 52.04 52.30 50.55 50.98 53.55 45.43 41.02 40.18 46.63
Ranking 63 63 54 54 57 58 63 58 61 61 61 63 52 63 60 62 51

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Cao Bang
Year 2021 2022
Entry Costs 6.67 6.77
Access to land 5.71 5.98
Transparency 5.88 4.54
Time Costs 5.31 5.70
Informal Charges 5.18 6.43
Policy Bias 5.53 5.40
Proactivity 6.32 6.66
Business Support Policy 5.46 4.95
Labor Policy 5.16 5.30
Law & Order 6.68 7.33
Comparing Scores - Cao Bang With Other Province In Northern Mountainous Region
Year 2022 2021
Bac Giang 72.80 64.74
Bac Kan 65.15 62.26
Cao Bang 59.58 56.29
Dien Bien 59.85 61.86
Ha Giang 64.39 60.53
Hoa Binh 62.81 57.16
Lai Chau 62.05 61.22
Lang Son 67.88 63.92
Lao Cai 68.20 64.93
Phu Tho 66.30 66.11
Son La 63.22 62.45
Thai Nguyen 66.10 64.81
Tuyen Quang 62.86 64.76
Yen Bai 63.09 63.33
Rankings Over Time - Cao Bang
Year Rankings
2022 63
2021 63
2020 54
2019 54
2018 57
2017 58
2016 63
2015 58
2014 61
2013 61
2012 61
2011 63
2010 52
2009 63
2008 60
2007 62
2006 51
PCI score of Cao Bang
Year PCI Score
2022 59.58
2021 56.29
2020 62.20
2019 63.69
2018 60.67
2017 58.89
2016 52.99
2015 54.44
2014 52.04
2013 52.30
2012 50.55
2011 50.98
2010 53.55
2009 45.43
2008 41.02
2007 40.18
2006 46.63