The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Yen Bai

Region Northern Mountainous Region

PCI 2022 ranking 51

PCI Data Data and posts

51

PCI 2022 score

63.09

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Yen Bai

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.98 6.67 7.50 7.98 7.56 7.65 8.44 8.82 9.01 7.42 8.56 8.60 6.47 7.53 8.67 7.36 7.20
Access to land 6.05 7.58 6.72 6.11 5.99 5.36 5.76 5.62 6.00 6.86 5.42 7.71 6.61 6.58 6.70 6.70 6.32
Transparency 6.23 6.75 5.63 6.75 6.45 6.16 6.28 6.04 5.81 5.19 6.39 5.83 6.01 6.31 5.77 5.98 5.99
Time Costs 5.98 7.36 7.26 6.78 5.80 5.89 6.15 6.35 5.58 5.81 5.48 6.57 7.06 6.04 5.90 6.25 5.70
Informal Charges 6.73 7.03 7.08 5.77 5.58 4.31 5.22 4.41 4.53 6.56 6.13 7.74 6.52 6.75 7.68 6.65 6.90
Policy Bias 4.90 6.31 6.02 6.35 5.31 5.24 5.29 4.31 5.05 5.67 N/A N/A N/A N/A 8.45 7.19 8.30
Proactivity 7.42 7.95 6.49 6.23 5.25 5.21 5.49 4.50 4.20 6.34 4.53 6.01 5.50 6.07 6.60 5.52 6.38
Business Support Policy 5.60 4.97 5.65 6.06 6.06 6.94 5.41 5.81 5.59 3.85 3.28 3.04 6.54 2.84 3.31 5.17 4.49
Labor Policy 5.17 5.64 6.81 6.65 6.60 6.22 5.32 5.65 5.06 4.85 4.37 5.11 4.97 5.30 4.75 6.70 5.12
Law & Order 7.76 7.29 6.21 7.14 6.91 6.17 4.97 4.85 4.82 5.94 4.11 6.87 5.07 6.30 5.48 4.50 3.81
PCI Scores 63.09 63.33 63.35 64.98 62.22 60.72 57.28 56.64 54.77 52.67 55.36 63.05 60.16 61.71 57.79 59.73 56.85
Ranking 51 40 33 36 42 46 47 51 55 60 42 14 21 23 19 18 12

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Yen Bai
Year 2021 2022
Entry Costs 6.67 6.98
Access to land 7.58 6.05
Transparency 6.75 6.23
Time Costs 7.36 5.98
Informal Charges 7.03 6.73
Policy Bias 6.31 4.90
Proactivity 7.95 7.42
Business Support Policy 4.97 5.60
Labor Policy 5.64 5.17
Law & Order 7.29 7.76
Comparing Scores - Yen Bai With Other Province In Northern Mountainous Region
Year 2022 2021
Bac Giang 72.80 64.74
Bac Kan 65.15 62.26
Cao Bang 59.58 56.29
Dien Bien 59.85 61.86
Ha Giang 64.39 60.53
Hoa Binh 62.81 57.16
Lai Chau 62.05 61.22
Lang Son 67.88 63.92
Lao Cai 68.20 64.93
Phu Tho 66.30 66.11
Son La 63.22 62.45
Thai Nguyen 66.10 64.81
Tuyen Quang 62.86 64.76
Yen Bai 63.09 63.33
Rankings Over Time - Yen Bai
Year Rankings
2022 51
2021 40
2020 33
2019 36
2018 42
2017 46
2016 47
2015 51
2014 55
2013 60
2012 42
2011 14
2010 21
2009 23
2008 19
2007 18
2006 12
PCI score of Yen Bai
Year PCI Score
2022 63.09
2021 63.33
2020 63.35
2019 64.98
2018 62.22
2017 60.72
2016 57.28
2015 56.64
2014 54.77
2013 52.67
2012 55.36
2011 63.05
2010 60.16
2009 61.71
2008 57.79
2007 59.73
2006 56.85