The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Hoa Binh

Region Northern Mountainous Region

PCI 2022 ranking 53

PCI Data Data and posts

53

PCI 2022 score

62.81

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Hoa Binh

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.49 6.22 7.84 6.55 7.20 7.60 8.68 8.55 7.17 6.83 8.45 7.81 5.33 6.53 7.82 7.62 6.62
Access to land 6.62 5.93 6.28 6.46 5.83 5.64 5.62 5.27 5.22 6.82 7.10 6.14 7.22 5.74 6.68 6.72 6.57
Transparency 4.80 4.99 5.88 6.34 6.49 6.77 6.10 6.32 6.27 5.69 5.90 5.87 3.32 3.33 4.16 4.09 5.13
Time Costs 6.83 6.11 6.63 6.33 6.12 5.10 5.74 5.13 5.33 5.54 5.74 6.50 5.85 5.45 5.48 7.00 5.02
Informal Charges 6.57 5.32 5.42 6.21 5.35 4.14 5.02 4.66 4.10 5.31 5.68 5.85 4.57 4.97 6.63 6.35 7.39
Policy Bias 6.01 5.10 5.38 6.61 5.63 4.33 4.59 4.38 5.78 4.65 N/A N/A N/A N/A 7.61 6.85 7.30
Proactivity 6.79 5.89 5.56 6.09 5.40 5.22 4.36 4.32 4.66 4.19 5.07 4.38 4.39 4.55 5.25 3.67 4.61
Business Support Policy 5.73 6.65 6.61 5.97 6.40 5.94 5.88 6.24 5.29 4.50 3.71 3.57 7.19 5.04 3.63 4.56 3.51
Labor Policy 5.58 5.37 6.53 6.92 6.20 6.55 5.40 5.47 6.27 4.96 4.51 4.75 5.29 4.39 3.99 4.79 5.16
Law & Order 6.91 6.39 6.99 6.31 6.23 5.63 5.05 5.18 5.46 5.46 2.92 4.90 4.82 5.08 2.95 3.76 3.62
PCI Scores 62.81 57.16 62.80 63.84 61.73 59.42 56.80 57.13 56.57 52.15 55.51 56.52 49.89 47.82 48.35 50.18 50.17
Ranking 53 62 44 48 48 52 52 46 44 62 41 47 60 60 44 51 41

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Hoa Binh
Year 2021 2022
Entry Costs 6.22 6.49
Access to land 5.93 6.62
Transparency 4.99 4.80
Time Costs 6.11 6.83
Informal Charges 5.32 6.57
Policy Bias 5.10 6.01
Proactivity 5.89 6.79
Business Support Policy 6.65 5.73
Labor Policy 5.37 5.58
Law & Order 6.39 6.91
Comparing Scores - Hoa Binh With Other Province In Northern Mountainous Region
Year 2022 2021
Bac Giang 72.80 64.74
Bac Kan 65.15 62.26
Cao Bang 59.58 56.29
Dien Bien 59.85 61.86
Ha Giang 64.39 60.53
Hoa Binh 62.81 57.16
Lai Chau 62.05 61.22
Lang Son 67.88 63.92
Lao Cai 68.20 64.93
Phu Tho 66.30 66.11
Son La 63.22 62.45
Thai Nguyen 66.10 64.81
Tuyen Quang 62.86 64.76
Yen Bai 63.09 63.33
Rankings Over Time - Hoa Binh
Year Rankings
2022 53
2021 62
2020 44
2019 48
2018 48
2017 52
2016 52
2015 46
2014 44
2013 62
2012 41
2011 47
2010 60
2009 60
2008 44
2007 51
2006 41
PCI score of Hoa Binh
Year PCI Score
2022 62.81
2021 57.16
2020 62.80
2019 63.84
2018 61.73
2017 59.42
2016 56.80
2015 57.13
2014 56.57
2013 52.15
2012 55.51
2011 56.52
2010 49.89
2009 47.82
2008 48.35
2007 50.18
2006 50.17