The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Chọn tỉnh / thành phố bằng chữ cái đầu tiên

Tỉnh
Điểm
Xếp hạng

g