CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI)

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI)

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt