CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo tình hình thực hiên Chương trình hành động số 01/Ctr-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đến năm 2020 quý II/2019

Báo cáo tình hình thực hiên Chương trình hành động số 01/Ctr-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đến năm 2020 quý II/2019

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 02 Tháng 7, 2019

Tóm tắt