CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kế hoạch thúc đẩy kinh doanh và môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Quảng Nam

Kế hoạch thúc đẩy kinh doanh và môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Quảng Nam

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt