CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quyết định Ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2019 và năm 2020

Quyết định Ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2019 và năm 2020

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 07 Tháng 10, 2019

Tóm tắt