CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2007

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2007

Ngày ban hành: 22 Tháng 4, 2008

Tóm tắt

Báo cáo tóm tắt 10 chỉ số thành phần của 63 tỉnh thành phố năm 2007