The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu Khảo Sát Doanh Nghiệp Dân Doanh 2020 Mẫu A

Phiếu Khảo Sát Doanh Nghiệp Dân Doanh 2020 Mẫu A

Ngày ban hành: 01 Tháng 7, 2020

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2020