The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Ha Tinh

Region Central Coast Region

PCI 2022 ranking 18

PCI Data Data and posts

18

PCI 2022 score

67.18

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Ha Tinh

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.74 7.58 7.20 8.08 8.26 7.56 8.45 8.61 8.00 7.32 8.96 8.87 5.82 7.59 8.50 7.11 7.36
Access to land 6.85 6.55 6.33 6.14 6.36 6.03 4.96 5.18 5.78 6.00 7.61 7.89 6.66 7.09 6.55 6.01 5.93
Transparency 5.70 5.92 5.21 6.70 6.25 6.16 6.38 6.71 6.07 5.65 5.86 6.51 6.02 6.48 6.65 5.83 2.86
Time Costs 7.40 8.00 8.14 6.81 6.51 5.65 5.67 6.45 6.42 5.13 5.15 7.99 6.34 6.02 4.73 6.10 4.93
Informal Charges 7.43 6.91 5.61 5.71 5.36 4.76 4.41 4.52 4.17 5.58 5.02 7.01 4.86 4.79 5.85 5.55 5.05
Policy Bias 6.07 6.47 6.03 5.36 4.73 3.33 3.77 3.35 3.50 3.25 N/A N/A N/A N/A 7.57 5.74 6.22
Proactivity 6.43 7.37 5.62 6.71 4.59 5.73 5.29 4.85 4.56 4.75 5.10 6.32 5.42 3.43 5.12 3.37 3.09
Business Support Policy 5.98 6.37 6.86 6.29 6.97 6.90 5.86 5.75 5.88 6.28 4.13 3.84 5.77 5.48 2.14 2.48 3.99
Labor Policy 6.49 6.00 7.46 7.08 6.98 7.04 6.34 5.56 6.63 6.08 5.32 5.00 5.48 3.91 3.29 4.98 5.10
Law & Order 8.08 6.76 6.44 6.12 5.99 5.75 4.24 4.84 5.46 4.27 2.46 5.43 4.79 6.24 2.72 2.25 2.59
PCI Scores 67.18 64.87 64.56 65.46 63.99 61.99 57.76 57.20 58.19 55.88 56.27 65.97 57.22 55.26 47.48 45.56 42.35
Ranking 18 27 21 27 23 33 39 45 35 45 35 7 37 47 49 57 59

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Ha Tinh
Year 2021 2022
Entry Costs 7.58 6.74
Access to land 6.55 6.85
Transparency 5.92 5.70
Time Costs 8.00 7.40
Informal Charges 6.91 7.43
Policy Bias 6.47 6.07
Proactivity 7.37 6.43
Business Support Policy 6.37 5.98
Labor Policy 6.00 6.49
Law & Order 6.76 8.08
Comparing Scores - Ha Tinh With Other Province In Central Coast Region
Year 2022 2021
Binh Dinh 66.65 68.32
Binh Thuan 64.39 65.96
Da Nang 68.52 70.42
Ha Tinh 67.18 64.87
Khanh Hoa 67.74 63.11
Nghe An 66.60 64.74
Ninh Thuan 65.43 62.23
Phu Yen 64.80 64.17
Quang Binh 63.41 61.17
Quang Nam 66.62 66.24
Quang Ngai 65.18 62.97
Quang Tri 61.26 63.33
Thanh Hoa 63.67 63.21
TT-Hue 69.36 69.24
Rankings Over Time - Ha Tinh
Year Rankings
2022 18
2021 27
2020 21
2019 27
2018 23
2017 33
2016 39
2015 45
2014 35
2013 45
2012 35
2011 7
2010 37
2009 47
2008 49
2007 57
2006 59
PCI score of Ha Tinh
Year PCI Score
2022 67.18
2021 64.87
2020 64.56
2019 65.46
2018 63.99
2017 61.99
2016 57.76
2015 57.20
2014 58.19
2013 55.88
2012 56.27
2011 65.97
2010 57.22
2009 55.26
2008 47.48
2007 45.56
2006 42.35