The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Quang Binh

Region Central Coast Region

PCI 2022 ranking 48

PCI Data Data and posts

48

PCI 2022 score

63.41

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Quang Binh

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 7.20 6.42 7.76 7.99 7.69 8.17 8.71 8.55 8.03 7.79 8.76 8.68 6.58 8.53 8.02 7.63 8.02
Access to land 6.60 5.94 6.20 6.53 6.14 6.08 5.58 5.86 5.69 7.12 7.72 7.17 5.62 6.76 6.13 6.11 6.07
Transparency 6.72 6.79 5.80 6.63 6.45 5.67 6.14 6.80 6.41 5.54 6.20 6.26 5.83 5.65 6.17 6.01 5.46
Time Costs 6.97 6.42 6.93 6.87 6.30 6.18 6.27 6.23 6.07 6.49 5.11 5.27 5.57 6.24 4.96 5.95 4.05
Informal Charges 6.10 5.84 4.96 6.20 4.54 5.16 4.71 4.70 4.48 5.71 7.24 6.81 6.11 5.30 6.34 5.92 7.22
Policy Bias 6.31 3.72 5.03 4.93 5.34 4.82 4.60 3.69 5.32 5.41 N/A N/A N/A N/A 6.85 6.73 6.17
Proactivity 6.42 6.75 5.19 6.39 5.30 5.65 4.96 3.66 4.78 6.34 2.61 4.17 4.31 2.88 3.25 4.06 3.55
Business Support Policy 5.68 6.31 6.90 5.92 6.09 6.45 5.22 5.50 5.31 5.22 3.20 2.83 5.68 4.31 1.53 3.66 3.84
Labor Policy 5.77 5.78 6.90 6.44 6.60 6.58 5.99 5.20 5.39 5.21 5.24 5.14 5.17 4.94 3.18 4.36 4.92
Law & Order 6.99 5.92 5.17 6.34 5.67 5.63 6.21 6.04 5.67 6.66 2.45 5.02 4.43 4.46 4.37 3.23 3.46
PCI Scores 63.41 61.17 62.30 63.71 61.06 60.82 57.55 56.71 56.50 58.25 55.84 58.16 55.22 55.68 44.17 49.51 47.90
Ranking 48 57 52 52 54 45 44 50 46 29 38 37 46 44 57 54 48

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Quang Binh
Year 2021 2022
Entry Costs 6.42 7.20
Access to land 5.94 6.60
Transparency 6.79 6.72
Time Costs 6.42 6.97
Informal Charges 5.84 6.10
Policy Bias 3.72 6.31
Proactivity 6.75 6.42
Business Support Policy 6.31 5.68
Labor Policy 5.78 5.77
Law & Order 5.92 6.99
Comparing Scores - Quang Binh With Other Province In Central Coast Region
Year 2022 2021
Binh Dinh 66.65 68.32
Binh Thuan 64.39 65.96
Da Nang 68.52 70.42
Ha Tinh 67.18 64.87
Khanh Hoa 67.74 63.11
Nghe An 66.60 64.74
Ninh Thuan 65.43 62.23
Phu Yen 64.80 64.17
Quang Binh 63.41 61.17
Quang Nam 66.62 66.24
Quang Ngai 65.18 62.97
Quang Tri 61.26 63.33
Thanh Hoa 63.67 63.21
TT-Hue 69.36 69.24
Rankings Over Time - Quang Binh
Year Rankings
2022 48
2021 57
2020 52
2019 52
2018 54
2017 45
2016 44
2015 50
2014 46
2013 29
2012 38
2011 37
2010 46
2009 44
2008 57
2007 54
2006 48
PCI score of Quang Binh
Year PCI Score
2022 63.41
2021 61.17
2020 62.30
2019 63.71
2018 61.06
2017 60.82
2016 57.55
2015 56.71
2014 56.50
2013 58.25
2012 55.84
2011 58.16
2010 55.22
2009 55.68
2008 44.17
2007 49.51
2006 47.90