The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Quang Ngai

Region Central Coast Region

PCI 2022 ranking 33

PCI Data Data and posts

33

PCI 2022 score

65.18

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Quang Ngai

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 7.93 7.32 8.16 8.23 6.80 7.67 8.34 7.80 7.97 8.39 9.30 9.03 6.65 7.55 8.53 7.43 6.73
Access to land 7.40 7.42 6.07 6.65 6.55 6.33 5.40 5.63 5.75 6.95 6.37 7.09 4.62 6.14 5.60 5.97 5.99
Transparency 5.55 5.43 6.29 6.96 6.65 6.70 6.80 6.67 6.94 6.58 5.71 6.59 5.15 5.87 6.28 5.75 5.24
Time Costs 6.57 8.37 7.28 6.56 7.24 6.19 6.51 6.99 5.83 6.82 5.96 7.46 6.01 5.00 6.04 6.48 4.42
Informal Charges 6.77 6.92 6.60 5.93 6.04 5.59 4.81 4.84 4.98 7.84 7.64 7.63 6.24 6.54 6.42 5.57 5.44
Policy Bias 5.68 5.76 6.75 5.46 4.57 3.83 5.12 4.49 4.11 5.95 N/A N/A N/A N/A 7.73 6.53 5.79
Proactivity 6.52 6.65 6.09 5.90 5.33 5.25 4.04 3.97 3.60 6.62 5.20 3.54 3.05 3.27 4.91 3.82 2.36
Business Support Policy 5.93 6.18 5.50 6.17 6.24 6.74 5.27 5.95 5.83 5.71 3.85 3.22 5.63 5.33 2.78 4.19 4.57
Labor Policy 5.54 5.73 6.21 6.24 6.21 6.44 6.28 5.81 5.83 5.27 4.63 4.46 4.66 4.07 3.20 5.03 4.94
Law & Order 7.71 7.19 6.81 6.49 5.83 6.38 5.67 7.09 7.46 7.15 2.92 6.66 4.99 5.24 4.11 3.97 2.13
PCI Scores 65.18 62.97 63.20 64.33 62.40 63.16 59.05 59.70 59.55 62.60 58.33 62.24 52.21 52.34 50.05 51.39 44.20
Ranking 33 45 36 41 41 25 26 15 20 7 27 18 55 58 41 45 56

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Quang Ngai
Year 2021 2022
Entry Costs 7.32 7.93
Access to land 7.42 7.40
Transparency 5.43 5.55
Time Costs 8.37 6.57
Informal Charges 6.92 6.77
Policy Bias 5.76 5.68
Proactivity 6.65 6.52
Business Support Policy 6.18 5.93
Labor Policy 5.73 5.54
Law & Order 7.19 7.71
Comparing Scores - Quang Ngai With Other Province In Central Coast Region
Year 2022 2021
Binh Dinh 66.65 68.32
Binh Thuan 64.39 65.96
Da Nang 68.52 70.42
Ha Tinh 67.18 64.87
Khanh Hoa 67.74 63.11
Nghe An 66.60 64.74
Ninh Thuan 65.43 62.23
Phu Yen 64.80 64.17
Quang Binh 63.41 61.17
Quang Nam 66.62 66.24
Quang Ngai 65.18 62.97
Quang Tri 61.26 63.33
Thanh Hoa 63.67 63.21
TT-Hue 69.36 69.24
Rankings Over Time - Quang Ngai
Year Rankings
2022 33
2021 45
2020 36
2019 41
2018 41
2017 25
2016 26
2015 15
2014 20
2013 7
2012 27
2011 18
2010 55
2009 58
2008 41
2007 45
2006 56
PCI score of Quang Ngai
Year PCI Score
2022 65.18
2021 62.97
2020 63.20
2019 64.33
2018 62.40
2017 63.16
2016 59.05
2015 59.70
2014 59.55
2013 62.60
2012 58.33
2011 62.24
2010 52.21
2009 52.34
2008 50.05
2007 51.39
2006 44.20