Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Gia Lai

Vùng Tây Nguyên

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng N/A

Dữ liệu PGI Tin tức

N/A

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

N/A

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Gia Lai

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 5.42 3.95
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.86 4.48
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.02 3.60
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 4.73 1.50
Điểm số PGI N/A 13.52
Xếp hạng N/A 52
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Gia Lai
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.95 5.42
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.48 5.86
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.60 4.02
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.50 4.73
So sánh - Gia Lai với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên
Năm 2023 2022
Đắk Lắk N/A 14.23
Đắk Nông N/A 14.01
Gia Lai N/A 13.52
Kon Tum N/A 15.09
Lâm Đồng N/A 14.47
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Gia Lai
Năm Rankings
2023 N/A
2022 52
Điểm số PGI của Gia Lai
Năm Điểm số PGI
2023 N/A
2022 13.52