The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

TP.HCM

Vùng Đông Nam Bộ

PCI 2023 Xếp hạng 27

Dữ liệu PCI Tin tức

27

PCI 2023 Điểm số

67.19

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) TP.HCM

Năm 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 6.82 6.82 6.16 6.81 7.24 7.31 7.44 7.99 7.57 7.25 7.01 8.43 8.27 5.95 7.96 8.11 6.99 7.07
Tiếp cận đất đai 5.83 6.45 6.98 6.66 6.35 5.43 6.11 5.45 5.18 5.04 6.43 6.17 6.12 4.04 4.92 5.36 5.89 5.07
Tính minh bạch 6.23 6.12 5.45 5.68 6.79 6.28 6.16 6.50 6.51 6.89 5.64 6.26 6.28 6.48 6.34 6.98 7.15 6.97
Chi phí thời gian 7.72 7.78 7.58 8.04 6.88 7.04 7.10 6.24 6.11 5.93 5.94 6.41 5.98 5.59 6.48 5.07 6.24 5.12
Chi phí không chính thức 6.82 6.24 6.38 6.71 5.60 5.50 4.97 4.74 4.37 4.67 6.01 6.67 7.22 6.25 5.16 6.19 5.79 6.02
Cạnh tranh bình đẳng 5.92 6.63 6.09 6.69 5.74 5.71 4.43 4.13 4.28 4.19 5.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 6.31 6.07 6.22 6.07 5.57 5.45 5.26 4.17 4.19 3.92 4.65 4.24 3.78 4.43 5.22 6.64 6.00 7.09
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.37 7.04 8.54 6.55 7.39 7.64 7.82 6.82 7.00 7.14 7.14 5.80 6.92 8.75 8.55 6.35 8.73 7.63
Đào tạo lao động 6.80 6.43 6.71 7.12 7.30 6.98 7.27 7.12 6.89 7.19 6.22 5.82 5.86 6.28 6.52 5.19 6.59 7.35
Thiết chế pháp lý 7.52 6.96 6.39 6.35 5.39 5.10 5.13 4.25 5.04 4.91 4.95 4.22 5.89 5.48 5.39 4.07 3.54 3.81
PCI 67.19 65.86 67.50 65.70 67.16 65.34 65.19 61.72 61.36 62.73 61.19 61.19 62.00 59.67 63.22 60.15 64.83 64.75
Xếp hạng 27 27 14 14 14 10 8 8 6 4 10 13 20 23 16 13 10 7

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - TP.HCM
Năm 2022 2023
Gia nhập thị trường 6.82 6.82
Tiếp cận đất đai 6.45 5.83
Tính minh bạch 6.12 6.23
Chi phí thời gian 7.78 7.72
Chi phí không chính thức 6.24 6.82
Cạnh tranh bình đẳng 6.63 5.92
Tính năng động 6.07 6.31
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.04 7.37
Đào tạo lao động 6.43 6.80
Thiết chế pháp lý 6.96 7.52
So sánh - TP.HCM với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ
Năm 2023 2022
Bình Dương N/A 65.13
Bình Phước N/A 64.32
BRVT 69.57 70.26
Đồng Nai N/A 65.67
Tây Ninh 67.80 62.31
TP.HCM 67.19 65.86
Xếp hạng PCI theo thời gian của - TP.HCM
Năm Rankings
2023 27
2022 27
2021 14
2020 14
2019 14
2018 10
2017 8
2016 8
2015 6
2014 4
2013 10
2012 13
2011 20
2010 23
2009 16
2008 13
2007 10
2006 7
Điểm số PCI theo thời gian của TP.HCM
Năm Điểm số PCI
2023 67.19
2022 65.86
2021 67.50
2020 65.70
2019 67.16
2018 65.34
2017 65.19
2016 61.72
2015 61.36
2014 62.73
2013 61.19
2012 61.19
2011 62.00
2010 59.67
2009 63.22
2008 60.15
2007 64.83
2006 64.75