The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

TP.HCM

Vùng Đông Nam Bộ

PCI 2022 Xếp hạng 27

Dữ liệu PCI Tin tức

27

PCI 2022 Điểm số

65.86

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) TP.HCM

Năm 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 6.82 6.16 6.81 7.24 7.31 7.44 7.99 7.57 7.25 7.01 8.43 8.27 5.95 7.96 8.11 6.99 7.07
Tiếp cận đất đai 6.45 6.98 6.66 6.35 5.43 6.11 5.45 5.18 5.04 6.43 6.17 6.12 4.04 4.92 5.36 5.89 5.07
Tính minh bạch 6.12 5.45 5.68 6.79 6.28 6.16 6.50 6.51 6.89 5.64 6.26 6.28 6.48 6.34 6.98 7.15 6.97
Chi phí thời gian 7.78 7.58 8.04 6.88 7.04 7.10 6.24 6.11 5.93 5.94 6.41 5.98 5.59 6.48 5.07 6.24 5.12
Chi phí không chính thức 6.24 6.38 6.71 5.60 5.50 4.97 4.74 4.37 4.67 6.01 6.67 7.22 6.25 5.16 6.19 5.79 6.02
Cạnh tranh bình đẳng 6.63 6.09 6.69 5.74 5.71 4.43 4.13 4.28 4.19 5.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 6.07 6.22 6.07 5.57 5.45 5.26 4.17 4.19 3.92 4.65 4.24 3.78 4.43 5.22 6.64 6.00 7.09
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.04 8.54 6.55 7.39 7.64 7.82 6.82 7.00 7.14 7.14 5.80 6.92 8.75 8.55 6.35 8.73 7.63
Đào tạo lao động 6.43 6.71 7.12 7.30 6.98 7.27 7.12 6.89 7.19 6.22 5.82 5.86 6.28 6.52 5.19 6.59 7.35
Thiết chế pháp lý 6.96 6.39 6.35 5.39 5.10 5.13 4.25 5.04 4.91 4.95 4.22 5.89 5.48 5.39 4.07 3.54 3.81
PCI 65.86 67.50 65.70 67.16 65.34 65.19 61.72 61.36 62.73 61.19 61.19 62.00 59.67 63.22 60.15 64.83 64.75
Xếp hạng 27 14 14 14 10 8 8 6 4 10 13 20 23 16 13 10 7

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - TP.HCM
Năm 2021 2022
Gia nhập thị trường 6.16 6.82
Tiếp cận đất đai 6.98 6.45
Tính minh bạch 5.45 6.12
Chi phí thời gian 7.58 7.78
Chi phí không chính thức 6.38 6.24
Cạnh tranh bình đẳng 6.09 6.63
Tính năng động 6.22 6.07
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 8.54 7.04
Đào tạo lao động 6.71 6.43
Thiết chế pháp lý 6.39 6.96
So sánh - TP.HCM với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ
Năm 2022 2021
Bình Dương 65.13 69.61
Bình Phước 64.32 62.17
BRVT 70.26 69.03
Đồng Nai 65.67 65.75
Tây Ninh 62.31 63.90
TP.HCM 65.86 67.50
Xếp hạng PCI theo thời gian của - TP.HCM
Năm Rankings
2022 27
2021 14
2020 14
2019 14
2018 10
2017 8
2016 8
2015 6
2014 4
2013 10
2012 13
2011 20
2010 23
2009 16
2008 13
2007 10
2006 7
Điểm số PCI theo thời gian của TP.HCM
Năm Điểm số PCI
2022 65.86
2021 67.50
2020 65.70
2019 67.16
2018 65.34
2017 65.19
2016 61.72
2015 61.36
2014 62.73
2013 61.19
2012 61.19
2011 62.00
2010 59.67
2009 63.22
2008 60.15
2007 64.83
2006 64.75