Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

BRVT

Vùng Đông Nam Bộ

Hồ sơ PGI 2022 Xếp hạng 19

Dữ liệu PGI Tin tức

19

Hồ sơ PGI 2022 Điểm số

15.42

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) BRVT

Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 4.00
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.06
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.41
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.99
Điểm số PGI 15.42
Xếp hạng 19
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - BRVT
Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 4.00
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.06
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.41
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.99
So sánh - BRVT với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ
Năm 2022
Bình Dương 14.11
Bình Phước 14.36
BRVT 15.42
Đồng Nai 14.73
Tây Ninh 15.02
TP.HCM 13.99
Xếp hạng PCI theo thời gian của - BRVT
Năm Rankings
2022 19
Điểm số PGI của BRVT
Năm Điểm số PGI
2022 15.42