Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

TP.HCM

Vùng Đông Nam Bộ

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng 5

Dữ liệu PGI Tin tức

5

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

24.20

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) TP.HCM

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 7.49 3.12
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 6.37 4.94
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 5.92 4.09
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 4.43 1.87
Điểm số PGI 24.20 13.99
Xếp hạng 5 49
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - TP.HCM
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.12 7.49
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.94 6.37
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.09 5.92
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.87 4.43
So sánh - TP.HCM với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ
Năm 2023 2022
Bình Dương 22.44 14.11
Bình Phước 22.14 14.36
BRVT 23.47 15.42
Đồng Nai 24.71 14.73
Tây Ninh 23.96 15.02
TP.HCM 24.20 13.99
Xếp hạng PCI theo thời gian của - TP.HCM
Năm Rankings
2023 5
2022 49
Điểm số PGI của TP.HCM
Năm Điểm số PGI
2023 24.20
2022 13.99